Dokážou labutě zničit vegetaci na rybnících?

Verze PDF

Labuť velká (Cygnus olor) je jedním z největších býložravých ptáků na světě, má hmotnost až 10 kg. V posledních desetiletích velikost její populace prudce roste, zejména v západní Evropě. I na našich rybnících a řekách se především v zimě můžeme setkat s hejny čítajícími desítky jedinců. Tyto rostoucí počty přinášejí otázku, jaký lze očekávat potenciální dopad na ekosystém rybníků. Tým francouzských biologů se zaměřil na vliv přítomnosti a množství labutí na společenstvo makrofytní vegetace rybníků. Odhaduje se, že jedna labuť je schopna denně zkonzumovat 3-4 kg vodní rostlinné biomasy. Vědci přináší důkazy o negativním vlivu zejména větších hejn labutí na společenstva vodních makrofyt, přičemž zejména opakovaný častý výskyt na stejných lokalitách může vést k výrazným změnám vegetace.

Využitelné výstupy: 
  • Studie probíhala v letech 2008 a 2009 na 24 rybnících v oblasti Dombes ve východní Francii.
  • Na každém rybníku byly nainstalovány čtyři dvojice ohrad, jedna vždy zamezující vstupu labutí (ale umožňující vstup například lysek černých nebo nutrií), druhá přístupná i pro labutě.
  • Dva z rybníků byly během výzkumu labutěmi využívány jako shromaždiště, zbylých 22 jako hnízdiště.
  • Hustota labutí se pohybovala v rozmezí 3,56 - 88,1 jedinců na den a hektar.
  • Délka pobytu jedinců nekorelovala s velikostí rybníka, velikost rybníka tedy nemá vliv na množství spásané vegetace.
  • Spásání labutěmi má jednoznačně negativní vliv na přítomnost makrofytní vegetace, obzvláště tam, kde je pobyt labutí delší.
  • Vliv je výraznější v místech, kde je původní početnost makrofyt menší.
  • Negativní vliv labutí je nezávislý na nutričním stavu rybníků.
  • V ohradách umožňujících přítomnost labutí byla druhová diverzita makrofyt menší než v ohradách bez labutí, labutě zjevně přednostně vypásají některé druhy vegetace a umožňují dominanci jiných.
  • Výsledky z Francie ukazují, že labutě mohou v případě větších počtů či dlouhodobější přítomnosti výrazně měnit složení společenstev vodních makrofyt a jejich přítomnosti na rybnících s výskytem vzácnějších druhů rostlin by se měla věnovat zvýšená pozornost.
Grafické přílohy: 
Dokážou labutě zničit vegetaci na rybnících?
Dokážou labutě zničit vegetaci na rybnících?
Dokážou labutě zničit vegetaci na rybnících?
Dokážou labutě zničit vegetaci na rybnících?
Dokážou labutě zničit vegetaci na rybnících?
Dokážou labutě zničit vegetaci na rybnících?
Zdroj: 
Gayet, G., Guillemain, M., Fritz, H., Mesleard, F., Begnis, C., Costiou, A. & Broyer, J. (2011). Do mute swan (Cygnus olor) grazing, swan residence and fishpond nutrient availability interactively control macrophyte communities?. Aquatic Botany, 95(2), 110-116.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.