Distribuční pattern motýlů a ptáků v Čechách, habitat vs. geografická poloha

Verze PDF

 
Autoři se pokusili vyhodnotit relativní příspěvek environmentálních faktorů a geografické polohy (zeměpisné  šířky/délky) coby určujících faktorů distribuce druhů (společenstev) ptáků a motýlů.
 
Ačkoliv faktory životního prostředí, zejména ty vztažené k nadmořské výšce a klimatu, zastávaly roli hlavních ukazatelů skladby a rozmístění lokálních společenstev motýlů a ptáků, geografická poloha byla rovněž velmi podstatným ukazatelem (v závislosti na užitém měřítku). Autoři proto soudí, že snaha porozumět distribučním vzorcům by neměla odrážet jen ekologické nároky daných druhů, ale měla by rovněž být vztažena ke geografickému kontextu (který ovlivňuje strukturu a dynamiku areálů druhů).

Využitelné výstupy: 

 

  • Nadmořská výška a vliv klimatu (srážek a teploty) vysvětloval největší míru variance mezidruhových rozdílů distribuce jak u motýlů, tak u ptáků.

 

  • Distribuce ptáků byla rovněž silně ovlivněna rozmístěním (tj. blízkostí či vzdáleností) vůči vodním plochám, a méně výrazně (byť stále prokazatelně) rozlohou luk a pastvin a otevřenými horskými habitaty.

 

  • Typ habitatu hrál důležitou roli v rozdílech distribuce motýlů. Podstatné byly zejména opadavé listnaté lesy, louky a pastviny, mokřiny a bažiny a otevřené habitaty v horách (holiny).

 

  • Obecně pak byly méně běžné typy habitatů důležitější pro výskyt vzácnějších druhů.

 

  • Zeměpisná šířka a výška nenáhodně ovlivňovala výraznou část celkové variance. Efekt zeměpisné polohy byl prokazatelně vyšší, než kontrolovaný efekt dílčích environmentálních faktorů.

 

  • Autoři doplňují, že v rámci distribučního pattern zdůrazňují jejich výsledky důležitost faktorů, které nejsou přímo spjaty se stávajícími ekologickými podmínkami, zejména u tak mobilních skupin, jako jsou ptáci a motýli.
Grafické přílohy: 
Distribuční pattern motýlů a ptáků v Čechách, habitat vs. geografická poloha
Distribuční pattern motýlů a ptáků v Čechách, habitat vs. geografická poloha
Distribuční pattern motýlů a ptáků v Čechách, habitat vs. geografická poloha
Zdroj: 
Storch, D., Konvička, M., Beneš, J., Martinková, J., Gaston, J. K., Distribution patterns in butterflies and birds of the Czech Republic: separating effects of habitat and geographical position, Journal of Biogeography, 30, pp.: 1195–1205
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.