Denitrifikace a rozklad kukuřičného a podzemnicového mulče

Verze PDF

Experiment se zaměřil na studium rozkladu organického materiálu, odpadu ze zpracování kukuřice a podzemnice olejné, a denitrifikaci tohoto materiálu mikroorganismy. Po ukončení pětitýdenního rozkladného procesu se výrazně lišila kvalita rozloženého organického materiálu pod podzemnicí a kukuřicí. Rozdílný byl i proces biochemické inkubace, a to navzdory shodnému obsahu uhlíku u obou odpadů

Využitelné výstupy: 
  • Chemické vlastnosti půdy: koncentrace půdního uhlíku poklesla z 0,75 na 0,55 % na konci pre-inkubační doby a byla prokazatelně zvýšena přítomností mulčovaných odpadů po celý první týden inkubace (ve srovnání s kontrolním vzorkem bez mulče).

 

  • Hodnoty pro kontrolu/kukuřičný odpad/podzemnici olejnou se zvýšily z 0,46 na 0,53 % (kontrola), z 0,52 na 0,72 % (kukuřičný odpad) a 0,72 – 0,75 % (podzemnice olejná) během procesu mineralizační kinetiky, v průběhu nebyl zaznamenán žádný prokazatelný rozdíl  mezi proměnou organických složek, podíl uhlíku v obohacovaných půdách byl konstantní během celé inkubace.

 

  • Přímé emise oxidu uhličitého a dusného: míra respirace u neobohacených půd se měnila po celou dobu inkubace (od 0,11 po 0,28 mg CO2 –C kg-1 sušiny půdy h-1), a byla prokazatelně nižší než u půd obohacených odpadními složkami mulče.

 

  • Emise CO2 z půd po obohacení byly specifické pro jednotlivé fáze rozkladu, s výjimkou druhého týdne po inkubaci.

 

  • Respirační profil půdy ošetřené odpady ze zpracování podzemnice olejné pokračoval v sestupném trendu (z 6,35 na 1,66 mg CO2–C kg-1 sušiny půdy h-1), zatímco emise CO2 pod kukuřičným odpadem dosáhly svého maxima při třetím odběru vzorků (z 2,40 na 4,53 mg CO2–C kg-1 sušiny půdy h-1), aby nakonec poklesy na 3,65 mg CO2 –C kg-1 sušiny půdy h-1.

 

  • Nejvyšší přímé emise oxidu dusného (N2O) byly systematicky spojeny s mulčování kukuřice, zejména během prvního týdne. V průměru se naměřené hodnoty pohybovaly kolem 41 μg N2O-N kg-1 sušiny půdy h-1).

 

  • Emise oxidu dusného byly celkově prokazatelně spjaty s půdou ošetřenou mulčem (na kontrolních, nemulčovaných půdách nebyl detekován žádný N2O).

 

  • Nejvyšší celkový záznam N2O byl spojen s kukuřičným mulčem, který v první fázi indukoval emisní vrchol okolo 10 μg N2O-N g-1 h-1 v kontrastu s 3 μg N2O-N g-1 h-1 u mulče z podzemnice olejné.
Grafické přílohy: 
Denitrifikace a rozklad kukuřičného a podzemnicového mulče
Denitrifikace a rozklad kukuřičného a podzemnicového mulče
Denitrifikace a rozklad kukuřičného a podzemnicového mulče
Denitrifikace a rozklad kukuřičného a podzemnicového mulče
Denitrifikace a rozklad kukuřičného a podzemnicového mulče
Denitrifikace a rozklad kukuřičného a podzemnicového mulče
Zdroj: 
Dieng, A., Baudoin, E., Thioulouse, J., Brunet, D., Toucet, J., Sylla, S. N., Brauman, A., Soil organic matter quality, structure and activity of the denitrifiers community as influenced by decaying mulched crop residues, Applied ecology and enviromental research 13(3), pp.: 655-675
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.