Definování dopadu/vlivu nepůvodních druhů

Verze PDF

 

  • Nepůvodní druhy způsobují změny v ekosystémech, do kterých jsou zavlečeny (introdukovány). Tyto změny bývají obvykle nazývány "dopady" ("vliv"), a část z nich je spojena s potenciálním poškozením těchto ekosystémů či biodiverzity. Sám termín "dopad" ale není přesně technicky definován. Autoři se proto pokouší adresně zasáhnout cíl v podobě definice, která by napříč vědeckou diskuzí přispěla k dalšímu řešení.

 

  • Autoři na základě rozsáhlé literární rešerše stanovují sedm klíčových otázek spadajících do čtyř kategorií (zacílení, klasifikace a měření, ekologické a socio-ekonomické změny, měřítko) na jejichž základě je možné věcně formulovat praktickou definici "dopadu" introdukce nepůvodních druhů, ať už z hlediska vědeckého nebo legislativního.
Využitelné výstupy: 

 

  • Proč definovat "dopad“? Z důvodu snahy o lepší porozumění dopadu nepůvodních druhů, kvůli rozlišení mezi různorodými definicemi a pro zlepšení komunikace.

 

  • na úrovni Zacílení:"Jsou vzaty v úvahu jen jednostranné (jednosměrné) změny, nebo připadají v úvahu obousměrné změny?"

 

  • na úrovni Klasifikace a měření pak: "Je definice dopadu ze své podstaty neutrální, nebo jsou do ní explicitně promítnuty lidské hodnoty?" a "Platí, že termín "dopad" je použit jen tehdy, dosáhne-li změna způsobená nepůvodním druhem nějaké prahové hodnoty, nebo pokud způsobí jakoukoliv změnu?"

 

  • na úrovni Ekologických a socio-ekonomických změn - "Jsou součástí dopadu jen ekologické nebo socio-ekonomické změny, případně oboje?"

 

  • na úrovni Měřítka:“ Jaká měřítka na byla vzata v potaz na úrovni prostorové a jaká v časovém horizontu?" "Které taxonomické či funkční skupiny nebo organizační úrovně jsou brány v potaz?" "Je dopad posuzován z hlediska počtu osob (per capita), populační hustoty nebo rozsahu?"
Grafické přílohy: 
Definování dopadu/vlivu nepůvodních druhů
Zdroj: 
Jeschke, M. J., Bacher, S., Blackburn, M. T., Dick, A. T. J., Essl, F. Evans, T., Gaertner, M., Hulme, E. P., Uhn, I. K., Mrugala, A., Pergl, J., Pyšek, P., Rabitsch, W., Defining the Impact of Non-Native Species,Conservation Biology, Volume 28, No. 5, pp.: 1188–1194
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.