Co určuje úspěšnost invaze obratlovců v Evropě a Severní Americe?

Verze PDF

Kontrole invazních druhů je věnováno mnoho úsilí, protože jsou příčinou obrovských ekologických a ekonomických ztrát a jsou taktéž velkou hrozbou pro biologickou rozmanitost. Na rozdíl od všech předchozích studií byla tato práce zaměřena na celý proces invaze, který se skládá z (1) introdukce druhu, (2) ustálení a (3) jeho šíření. Živočich, který dokončil tyto tři kroky procesu invaze, se nazývá úspěšným invazním druhem. Datový soubor obsahoval všech 2362 druhů sladkovodních ryb, savců a ptáků vyskytujících se původně v Evropě nebo Severní Americe. Z 20 testovaných faktorů byly dvěma nejsilnějšími faktory ovlivňujícími úspěšnost invaze napříč všemi taxony a kroky invaze tlak propagulí (jako index tlaku propagulí byl použit v Evropě počet zemí a v Severní Americe počet států a provincií, kde byly druhy odděleně introdukovány) a spojení s člověkem. Některé faktory působily protichůdně mezi danými kroky procesu invaze.

Využitelné výstupy: 
  • Spojení s člověkem je silným faktorem určujícím úspěšnost invaze obratlovců. Tato závislost se zdá být mnohem silnější u savců a ptáků, než u ryb pravděpodobně proto, že vodní organismy nemohou mít takový přímý prospěch z terestrického druhu Homo sapiens, tak jako suchozemští savci a ptáci. Tento faktor se může v budoucnu stát ještě důležitějším, protože počet domestikovaných zvířat a druhů, žijících s člověkem v symbióze, se pravděpodobně bude zvyšovat.
  • Zvířata využitelná pro lov se stávají invazními častěji, než ta, která pro lov využitelná nejsou.
  • Velikost areálu druhu na původním kontinentu ovlivňuje pravděpodobnost druhu být introdukován na jiný kontinent a v důsledku toho pravděpodobnost stát se invazním druhem.
  • Původní kontinent a ani kontinent, kam byl druh introdukován, nebyly silnými determinanty invazního úspěchu obratlovců.
  • Masožraví savci a ptáci měli nižší úspěšnost invaze než býložraví především proto, že měli nižší introdukční úspěch. Masožravost měla rovněž protichůdný efekt v různých fázích invaze: znevýhodňovala introdukci, ale zvýhodňovala ustálení a šíření druhu.
  • Žádný ze tří sledovaných parametrů velikosti těla (tělesná hmotnost, délka těla a relativní hmotnost mozku) nebyl dobrým prediktorem invazního úspěchu.
  • Většina parametrů souvisejících s průběhem života (např. plodnost, počet mláďat za rok, či max. délka života) nebyla dobrým ukazatelem pro úspěšnost invaze.

 

Grafické přílohy: 
Výsledky jednorozměrných analýz
Výsledky vícerozměrných logistických regresí bez fylogenetické korekce
Výsledky vícerozměrných lineárních regresí
Co určuje úspěšnost invaze obratlovců v Evropě a Severní Americe?
Zdroj: 
Jeschke J. M., Strayer D. M.: Determinants of vertebrate invasion success in Europe and North America. Global Change Biology (2006) 12, 1608–1619.
Zadal: 
Eva Ježková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.