Chová se karas stříbřitý (Carassius gibelio) invazivněji v umělých vodách než v přirozených?

Verze PDF

Všechny studované parametry (kromě nižšího věku pohlavní dospělosti) byly vyšší u populací v umělých vodních útvarech než v tekoucích vodách, což naznačuje, že karas stříbřitý musí vydat více energie při rozmnožování v přirozených ekosystémech než v umělých vodách.

Využitelné výstupy: 
  • Mezi 1380 jedinci karase ulovenými v celkem 16 jezerech v Turecku bylo 1060 samic; poměr samců k samicím byl tedy 1:2,8. Pouze ve dvou jezerech bylo více samců než samic.
  • Růst byl signifikantně (p<0,05) větší v přírodních jezerech než v umělých vodních útvarech a tekoucích vodách; v umělých vodách byl růst rychlejší než v tekoucích vodách. Relativní plodnost a gonado-somatický index byly vyšší v umělých vodách než v přírodních jezerech a standardní délka a věk pohlavní dospělosti byl nižší než v přírodních jezerech.
  • Pozorované rozdíly v reprodukčních parametrech (věk pohlavní dospělosti, relativní plodnost, gonado-somatický index) mezi umělými a přirozenými vodami naznačují, že karas stříbřitý je v umělých vodách větším oportunistou. Toto chování je v souladu s teorií o biologických invazích, která říká, že druh v nepředvídatelném (tedy např. novém) prostředí investuje v rané fázi větší úsilí do reprodukce.
  • Zdá se, že rozloha vodních útvarů je důležitý faktor pro růst a rozmnožování: růstový index, relativní tělesná kondice a rozmnožovací schopnosti (relativní plodnost, absolutní plodnost) pozitivně korelovaly s rozlohou.
Grafické přílohy: 
Mapa
Délka x věk
Přehled lokalit
Zdroj: 
Tarkan A.S., Copp G.H., Top N., Özdemir N., Önsoy M., Bilge G., Filiz H., Yapici S., Ekmekçi F.G., Kirankaya S.G., Emiroğlu Ö., Gaygusuz Ö., Gürsoy Gaygusuz Ç., Oymak A., Özcan G. 2012. Are introdukce gibel carp Carassius gibelio in Turkey more invasive in artificial than in natural waters? Fisheries Management and Ecology 19: 178-187.
Zadal: 
Kateřina Dočkalová
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.