Cesty v kulturní krajině a malí savci – životní prostředí, koridor nebo bariéra?

Verze PDF

Negativní vliv silniční sítě na biodiverzitu byl opakovaně zkoumán a potvrzen. Kromě přímé mortality se podílí na snižování populační velikosti fragmentací biotopů, destrukci prostředí, narušování potravního i rozmnožovacího chování a omezování migračních možností jedinců. Na druhou stranu v zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině mohou okraje cest a silnic představovat široko daleko jediný polopřirozený obyvatelný biotop pro některé druhy drobných savců. Louis Redon a jeho francouzští kolegové detailně zkoumali funkci cest na lokalitách v okolí Paříže. Základní otázkou bylo, zda toto prostředí slouží drobným savcům jako trvalé životní prostředí, koridor mezi vhodnými biotopy nebo pro ně představuje bariéru šíření. Publikované výsledky ukazují, že negativní vliv silniční sítě není univerzální a pro některé druhy může naopak představovat důležité refugium v jinak těžko obyvatelné zemědělské krajině.

Využitelné výstupy: 
  • Na 176 lokalitách bylo odchyceno celkem 813 jedinců osmi druhů drobných savců, dva z nich v dostatečném množství na statistické hodnocení distribuce.
  • Denzita hraboše polního (Microtus arvalis) je nejvyšší na okrajích cest a dokonce i dálnic, významně nižší je na polích a menších populačních hustot dosahuje druh i na jejich okrajích.
  • Rejsek západoevropský (Sorex coronatus) obývá v nejvyšších hustotách okraje dálnic, méně pak okraje silnic a lesní biotopy. Velmi zřídka se objevuje i na polních lokalitách.
  • Šířka okraje komunikace neovlivňuje relativní početnost hraboše polního, má ale pozitivní vliv na početnost rejska západoevropského.
  • U rejska západoevropského byl zjištěn také negativní vztah početnosti a vzdálenosti od nejbližšího přirozeného biotopu, ale pouze u lokalit na okrajích silnic ne dálnic.
  • Výsledky studie ukazují, že dopravní komunikace slouží drobným savcům jako životní prostor, koridor k šíření v krajině, ale u rejska také jako bariéra. Význam tohoto biotopu je tedy druhově specifický.

 

Grafické přílohy: 
Cesty v kulturní krajině a malí savci – životní prostředí, koridor nebo bariéra?
Cesty v kulturní krajině a malí savci – životní prostředí, koridor nebo bariéra?
Cesty v kulturní krajině a malí savci – životní prostředí, koridor nebo bariéra?
Cesty v kulturní krajině a malí savci – životní prostředí, koridor nebo bariéra?
Zdroj: 
Redon, L., Le Viol, I., Jiguet, F., Machon, N., Scher, O., & Kerbiriou, C. (2015). Road network in an agrarian landscape: Potential habitat, corridor or barrier for small mammals?. Acta Oecologica, 62, 58-65.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.