Bývalé vojenské prostory jsou refugiem ohrožených ptáků otevřených stanovišť

Verze PDF

Cílem této studie bylo stanovit ochranářskou hodnotu bývalých vojenských prostorů pro ohrožené druhy ptáků v ČR. Celkem bylo sledováno 42 lokalit rozmístěných po celé ČR. Biotopy byly určovány na základě interpretace leteckých snímků a následně ověřeny v terénu. Bývalé vojenské prostory v ČR poskytují hodnotné biotopy pro chráněné a ohrožené druhy ptáků. Početnost ochranářsky významných druhů a druhů otevřených stanovišť zde byly vyšší, než by se dalo očekávat podle jejich početnosti v ČR. Toto zjištění ukazuje na velký ochranářský potenciál bývalých vojenských prostorů. Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími výskyt ochranářsky významných druhů byly nízká nadmořská výška, nízké zastoupení lesa nebo hustých křovin, vysoké zastoupení řídkých křovin nebo holé půdy a rozloha. Tyto výsledky podtrhují důležitost řídce porostlých stanovišť v nížinách. Více zalesněné a hustěji porostlé lokality se vyznačovaly nižší ochranářskou hodnotou. Význam bývalých vojenských prostorů pro chráněné a ohrožené druhy ptáků spočívá v a) dostatečné velikosti, která umožňuje životaschopné populace drobných druhů pěvců, b) roztroušeném, neizolovaném výskytu v ČR, c) tom, že nejsou (zatím) v konfliktu s komerčním využitím, zemědělskou a lesnickou výrobou. Na druhou stranu je nutné říci, že existují ohrožení týkající se bývalých vojenských prostorů. Nejvýznamnějším ohrožením, které by přineslo nevratné důsledky pro ptačí společenstva, je plánovaná výstavba, např. bytová výstavba, budování zábavních center, fotovoltaických elektráren atp.

Využitelné výstupy: 

Cílem této studie bylo stanovit ochranářskou hodnotu bývalých vojenských prostorů pro ohrožené druhy ptáků v ČR. Ochranářská hodnota bývalých vojenských prostorů by měla spočívat ve vysoké početnosti ochranářsky významných druhů, vysoké početnosti druhů hnízdících na otevřených biotopech a vysokou početností biotopových specialistů. Dalším cílem bylo zhodnotit faktory prostředí, které předpovídají výskyt ochranářsky významných druhů v bývalých vojenských prostorech. Celkem bylo sledováno 42 lokalit rozmístěných po celé ČR. Biotopy byly určovány na základě interpretace leteckých snímků a následně ověřeny v terénu. Bylo rozlišováno pět kategorií: holá půda s řídkou vegetací, trávníky, řídké křoviny, husté křoviny, lesy. Sčítání ptáků proběhlo bodovou metodou během dvou návštěv od května do června. Ochranářsky významné druhy byly stanoveny a) zařazením mezi zvláště chráněné druhy, b) ohrožením podle červeného seznamu.
Pořadí výskytu druhů na lokalitě bylo dáno seřazením jejich početnosti a normalizací hodnot od 0 do 1. Výsledná hodnota vznikla zprůměrováním hodnot všech druhů za všechny sledované bývalé vojenské prostory. Pořadí podle početnosti druhů v ČR bylo stanoveno normalizováním početních odhadů od 0 do 1. Od pořadí početnosti v ČR bylo odečteno pořadí druhu ve vojenském prostoru.
Druhy s nejvyšším rozdílem hodnot byli ptáci otevřených stanovišť s vysokým ochranářským zájmem jako strnad luční (Miliaria calandra), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), skřivan lesní (Lullula arborea), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) nebo bělořit šedý (Oenanthe oenanthe). Na druhou stranu chyběly silnější populace synantropních nebo lesních druhů, jako je vrabec domácí (Passer domestiscus), brhlík lesní (Sitta europaea), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros) nebo čížek lesní (Carduelis spinus).
Lokality s nejvyšším zastoupením chráněných druhů byly rozsáhlé prostory s nižší nadmořskou výškou, zahrnující nízkou rozlohu lesů, značnou rozlohu řídkých křovin a vyznačující se nízkou biotopovou heterogenitou.
Bývalé vojenské prostory v ČR poskytují hodnotné biotopy pro chráněné a ohrožené druhy ptáků. Početnost ochranářsky významných druhů a druhů otevřených stanovišť zde byly vyšší, než by se dalo očekávat podle jejich početnosti v ČR. Toto zjištění ukazuje na velký ochranářský potenciál bývalých vojenských prostorů. Mnohé studie ukázaly, že periodické narušování způsobené vojenskými cvičeními blokuje sukcesi směrem k zapojeným křovinám a lesu. Luční druhy ptáků z tohoto narušování zjevně profitují. Toto zjištění je velmi významné v kontextu celoevropského úbytku ptáků zemědělské krajiny, jako je strnad luční nebo bělořit šedý a homogenizace ptačích společenstev kvůli ústupu specializovaných druhů (skřivan lesní, bramborníček černohlavý).
Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími výskyt ochranářsky významných druhů byly nízká nadmořská výška, nízké zastoupení lesa nebo hustých křovin, vysoké zastoupení řídkých křovin nebo holé půdy a rozloha. Tyto výsledky podtrhují důležitost řídce porostlých stanovišť v nížinách. Více zalesněné a hustěji porostlé lokality se vyznačovaly nižší ochranářskou hodnotou.
Význam bývalých vojenských prostorů pro chráněné a ohrožené druhy ptáků spočívá v a) dostatečné velikosti, která umožňuje životaschopné populace drobných druhů pěvců, b) roztroušeném, neizolovaném výskytu v ČR, c) tom, že nejsou (zatím) v konfliktu s komerčním využitím, zemědělskou a lesnickou výrobou.
Na druhou stranu je nutné říci, že existují ohrožení týkající se bývalých vojenských prostorů. Nejvýznamnějším ohrožením, které by přineslo nevratné důsledky pro ptačí společenstva, je plánovaná výstavba, např. bytová výstavba, budování zábavních center, fotovoltaických elektráren atp. Proto je zapotřebí přijmout opatření na ochranu nejcennějších bývalých vojenských prostorů s nejvyšším rizikem nežádoucí přeměny biotopů. Dalším rizikem pro výskyt druhů raných sukcesních stadií je postupné směřování sukcese k zapojeným křovinám a lesu. Autoři proto doporučují činnosti napodobující cvičení vojenské techniky pro zachování hodnotných biotopů pro vzácné a ohrožené druhy ptáků.       

Zdroj: 
Reif J., Marhoul P., Čížek O., Konvička M. 2011: Abandoned military training sites are an overlooked refuge for at-risk open habitat bird species. Biodiversity Conservation 20: 3645-3662.
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.