Bobři zlepšují život skokanům hnědým

Verze PDF

Bobři (Castor fiber) bývají často označování poněkud nelibozvučným označením "ekosystémoví inženýři", protože dokáží svou stavební činností měnit v okolí svého působiště životní podmínky mnoha druhů a skupin živočichů i rostlin. Jednou z výrazně dotčených skupin jsou obojživelníci, které ovlivňuje změna hydroperiody výstavbou přehrad či vegetační sukcese po kácení stromů. Studie z mírného pásu Evropy ukazují zvýšení druhové diverzity obojživelníků (obzvláště ocasatých) na bobry osídlených tocích. Autoři tohoto článku hodnotili vliv aktivity bobra na dostupnost životního prostředí a početnost skokana hnědého (Rana temporaria). Jedním z výsledků je zjištění preference bobřích přehrad jako místa pro kladení vajíček, a tedy pozitivní vliv bobra na výskyt skokanů.

Využitelné výstupy: 
 • Výzkum probíhal v roce 2013 oblasti Hürtgenwald v západním Německu.
 • V oblasti bylo zjištěno celkem 306 vodních nádrží se stojatou vodou, z nichž téměř polovina (48,7 %) byla výsledkem činnosti 12 bobřích rodin.
 • Velikost vodních ploch se pohybovala od několika málo čtverečních metrů až po přibližně 1200 m2.
 • Na každý čtverečný kilometr připadalo průměrně 727 m2 vodní plochy vytvořené bobry.
 • Až na výjimky jsou bobrem vytvořené vodní nádrže permanentní.
 • Distribuce nádrží je odrazem stáří kolonie – nové nádrže vznikají typicky na okrajích domovského okrsku rodiny.
 • Průměrný počet nádrží je 3,9 na kilometr (rozsah 0-30).
 • Celkem se v roce 2013 na zkoumaném území podařilo nalézt 2077 snůšek skokana hnědého (průměr 85,6 snůšky/km2).
 • 82,5 % snůšek bylo v nádržích vybudovaných bobry, což ukazuje jednoznačnou preferenci k tomuto typu nádrží.
 • Největší počet snůšek byl nalezen ve starších (ale ne opuštěných) přehradách, následovaly nové nádrže a opuštěné nádrže (v dřívějším výzkumu ale bylo nalezeno nejvíce snůšek v nádržích založených předchozí podzim).
 • Výzkum ukazuje na jednoznačně pozitivní vliv aktivity bobrů na výskyt skokanů hnědých.
Grafické přílohy: 
Bobři zlepšují život skokanům hnědým
Bobři zlepšují život skokanům hnědým
Bobři zlepšují život skokanům hnědým
Bobři zlepšují život skokanům hnědým
Zdroj: 
Dalbeck, L., Janssen, J., & Völsgen, S. L. (2014). Beavers (Castor fiber) increase habitat availability, heterogeneity and connectivity for common frogs (Rana temporaria). Amphibia-Reptilia, 35(3), 321-329.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.