Bioenergetické plodiny na kontaminované půdě: Co na to mikroskopická fauna pod povrchem

Verze PDF

Autoři otestovali dopady výsevu ozdobnice čínské (Miscanthus x giganteus), prosa prutnatého (Panicum virgatum) a kontrolního vzorku pšenice (Triticum sp.) na kovy kontaminované zemědělské půdě, a posléze sledovali změnu početnosti populací (a přítomnost jednotlivých životních stádií) chvostoskoků (Collembola). Výsev zvolených bioenergetických plodin rapidně zvýšil populaci chvostoskoků v půdě. Zvýšení bylo až dvacetinásobné: pod kořeny ozdobnice se našlo až o 30 % více druhů než pod prosem, tedy o 424 % více, než pod kontrolním vzorkem vyseté pšenice. Osev sám, a v ještě vyšší míře pak výběr vhodné plodiny, kriticky ovlivňuje půdní společenstva v kontaminovaných půdách.

Využitelné výstupy: 
  • Celková početnost druhů chvostoskoků na všech ploškách byla 21. Početnost (abundance) i druhová diverzity půdních chvostoskoků byla významně ovlivněna faktorem „rostlina“. Pod ozdobnicí bylo nacházeno 35 870 ± 14501/m2 chvostoskoků, pod prosem 32 470 ± 4035/m2. V půdě pod kontrolním vzorkem pšenice to bylo až 20x méně: 1530 ± 442/m2. Průkazně nebyl prokázán žádný rozdíl v početnosti chvostoskoků mezi oběma bioenergetickými plodinami.

 

  • Druhové bohatství zástupců chvostoskoků bylo prokazatelně vyšší pod ozdobnicí (15,7 ± 1,5) než pod prosem (12,0 ± 1,0) a než pod pšenicí (3,7 ± 1,1). Projevil se zde i signifikantní rozdíl mezi oběma bioenergetickými plodinami, o 30 % druhů více vyhledávalo ozdobnici.

 

  • Půdní chvostoskoci se ukázali být skupinou citlivou vůči přítomnosti bioenergetických plodin na kontaminovaných půdách, pod jejichž kořeny vzrůstá jejich početnost v mnohem větší míře, než pod konvenční zemědělskou plodinou, pšenicí. Bioenergetické plodiny mají potenciál zvýšit na kontaminovaných půdách diverzitu půdních živočichů a jejich početnost.
Grafické přílohy: 
Bioenergetické plodiny na kontaminované půdě: Co na to mikroskopická fauna pod povrchem
Bioenergetické plodiny na kontaminované půdě: Co na to mikroskopická fauna pod povrchem
Bioenergetické plodiny na kontaminované půdě: Co na to mikroskopická fauna pod povrchem
Bioenergetické plodiny na kontaminované půdě: Co na to mikroskopická fauna pod povrchem
Bioenergetické plodiny na kontaminované půdě: Co na to mikroskopická fauna pod povrchem
Zdroj: 
Chauvat, M., Perez, G., Hedde, M., Lamy, I., (2014), Establishment of bioenergy crops on metal contaminated soils stimulates belowground fauna, Biomass and Energy, 62, pp. 207-211
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.