Biodiverzita na vinohradech: případová studie na larvách mloků skvrnitých

Verze PDF

Změna přírodních stanovišť následkem intenzifikace zemědělství je pro volně žijící živočichy často zničující. Nicméně množí se důkazy toho, že využití krajiny může být k přírodě a jejím obyvatelům šetrné. Zemědělská půda pokrývá v Evropě 2/3 území, a proto hraje v uchování biodiverzity důležitou roli. V místech, kde krajině dominují vinohrady, je využití půdy velmi intenzivní, ale nevyskytují se zde žádná refugia fungující jako ekologické kompenzační plochy pro místní živočichy, což bylo v tomto případě zkoumáno na larvách mloka obecného. Nicméně jak tato studie ukázala, při zajištění vhodných podmínek nemusí být takovéto využití krajiny překážkou pro výskyt zmíněného druhu a potenciálně i druhů dalších.

Využitelné výstupy: 
  • V této studii byla zkoumána prostorová variace v početnosti larev mloka skvrnitého v závislosti na využití půdy a charakteristikách vodního toku v oblastech vinic.
  • Četnost mločích larev pozitivně závisí na přítomnosti hrází, množství pobřežní vegetace podél toku a využití hospodaření přátelského k životnímu prostředí (omezené využívání chemických prostředků, menší míra využití těžkých strojů, apod.).
  • Překvapivým zjištěním byl pozitivní dopad silniční sítě, působící na mloky nepřímo (zídky kolem cest mohou sloužit jako refugia, odvodňovací strouhy kolem cest tvoří tůňky,...).
  • Početnost larev je tedy determinována vlastnostmi vodního i terestrického prostředí (vlastnosti vodního toku, přítomnost hrází, množství pobřežní vegetace, množství rostlinné biomasy na vinici a hustota dopravních komunikací).
  • Výsledky studie naznačují, že mloci skvrnití mohou žít i v intenzivně využívané zemědělské krajině, jako jsou vinohrady. Dále že existují možnosti hospodaření přátelské k volně žijící fauně (snížené používání fungicidů, přípravky bez obsahu těžkých kovů, jako je měď, pufrovací zarostlé zóny kolem potoků, travní porosty mezi vinohrady,...) a také upozorňují na skutečnost, že i člověkem vytvořená kulturní krajina může být významná pro zachování biodiverzity.
Grafické přílohy: 
Analyzované parametry prostředí
Zdroj: 
Tanadini,M., Schmidt,B.R., Meier,P., Pellet,J.& Perrin,N. 2012. Maintenance of biodiversity in vineyard-dominated landscapes: a case study on larval salamanders. Animal Conservation 15,136–141
Zadal: 
Helena Straková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.