Atmosférická depozice dusíku podporuje ztrátu vázaného uhlíku z rašelinišť

Verze PDF

Při ukládání atmosférického dusíku dochází ke zvýšení efektivity rozkladných procesů v rašeliništích, čímž se z nich intenzivněji uvolňuje vázaný organický uhlík. Více atmosférického dusíku na rašeliništích má za následek (přes odstranění dosavadních omezení mikrobiálního metabolismu a zvýšení kvality opadu v důsledku mikrobiální aktivity) vyšší emise oxidu uhličitého.

Využitelné výstupy: 
  • Depozice atmosférického dusíku na každém z 12 sledovaných evropských rašelinišť (v 9 zemích) pozitivně korelovala s poměrem N/P (r=0,79; P<0,01; n=12), ale negativně s poměrem C/N (r=-0,71; P<0,01; n=12) v opadu, což naznačuje, že chronické zvýšení N ovlivňuje chemické složení opadu skrze vyšší akumulaci N (ve srovnání s fosforem či uhlíkem).
  • Vyšší koncentrace N v rašelinném opadu stimulují krátkodobou dekompozici a podporují trendy vedoucí k vyšším emisím oxidu uhličitého.
  • Efekt atmosférické depozice N nabývá dvou podob: přímý efekt – tedy uvolnění omezení mikrobiálního metabolismu přídavkem N (stimulované poklesem poměru C/N). V praxi se pak tento mechanismus projevuje poklesem aktivity chitinázy (enzymu spojeného s rozkladem a vypouštěním dusíku z organického opadu), jenž kopíruje gradient depozice dusíku. Nepřímý efekt zvýšené dostupnosti N je negativně vztažen k počáteční koncentraci polyfenolů v opadu (y=1,17-0,09 c; R2=0,58; P < 0,01; n= 12). Protože polyfenoly hrají klíčovou roli coby inhibitor mikrobiální enzymatické aktivity, snížení jejich zastoupení nepřímo vede k nastartování mikrobiálního rozkladu.
  • Zvýšená dostupnost N může vést i k podpoře celkové produktivity rostlin na rašeliništi, zejména tam kde je N limitujícím prvkem. Pro rašeliník (Sphagnum) se ale dá vypozorovat pozitivní odpověď vůči vyšší depozici atmosférického N při prahové hodnotě 1 g N/m2 za rok. Nad tuto hranici už dusík poskytuje kompetitivní výhodu ostatním cévnatým rostlinám, jejichž opad se pochopitelně mnohem lépe rozkládá.
Grafické přílohy: 
Atmosférická depozice dusíku podporuje ztrátu vázaného uhlíku z rašelinišť
Atmosférická depozice dusíku podporuje ztrátu vázaného uhlíku z rašelinišť
Atmosférická depozice dusíku podporuje ztrátu vázaného uhlíku z rašelinišť
Atmosférická depozice dusíku podporuje ztrátu vázaného uhlíku z rašelinišť
Zdroj: 
Bragazza, L., Freeman, Ch., Jones, T., Rydin, H., Limpens, J., Fenner, N., Ellis, T., Gerdol, R., Hájek, M., Hájek, T., Iacumin, P., Kutnar, L., Tahvanainen, T., Toberman, H., Atmospheric nitrogen deposition promotes carbon loss from peat bogs, PNAS, December 19, 2006, vol. 103, no. 51, pp.: 19386–19389
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.