Adaptivní evoluce v městských ekosystémech

Verze PDF

Autoři předkládají hypotézu, že městské ekosystémy se svým komplikovaným kontextem, nejrůznějšími tlaky a různými ekologickými podněty představují bezprecedentní potenciál evolučních stimulů.
Městské ekosystémy, ať už v těsné blízkosti nebo naopak navzájem od sebe ve velmi vzdálených regionech, vykazují celou řadu environmentálních podobností. Městské ekosystémy mohou sloužit jako prvek nového pohledu na opakovatelnost a předvídatelnost mechanismů evoluce.

Využitelné výstupy: 

Oproti nastaveným podmínkám přirozeného prostředí disponují městské ekosystémy celou řadou deviací a změn přírodního uspořádání.
Z hlediska hydrologie vykazují městské ekosystémy odlišné znaky v oblasti režimu odtoků, cyklů živin a zátěže systému kontaminanty.
Silnice přináší „nový“ faktor výběru prostřednictvím mortality (srážky s dopravními prostředky), do celkového efektu se promítají toxické emise výfukových plynů, pro řadu živočichů nové zdroje hluku a překryv vlastní akustické komunikace těmito zdroji. Podstatná je i kontaminace plynoucí ze silnic (ať už přímá nebo formou splachu).
Trofická dynamika je ovlivněna celou řadou nových druhových interakcí a je téměř neomezenou ukázkou snížení taxonomické diverzity či práce s různými trofickými úrovněmi.
Z prostorového hlediska zde zásadní roli hraje vertikální struktura vysokých budov s povrchy ze skla, oceli, betonu (na rozdíl od ryze přírodních materiálů). Budovy a stavby obecně sehrávají výraznější úlohu, než geologické či vegetační rysy v přírodním prostředí.
Horizontální struktura městského ekosystému je mnohem fragmentovanější do malých plošek krajinné vegetace, silnic, rezidenčního zasídlení a ekonomických center.
Světelná délka dne tu díky elektrickému osvětlení nehraje tak striktní roli jako v přírodním prostředí.

Grafické přílohy: 
Adaptivní evoluce v městských ekosystémech
Adaptivní evoluce v městských ekosystémech
Zdroj: 
Donihue, M. C., Lambert, R. M., Adaptive evolution in urban ecosystems, AMBIO 2015, 44, pp.: 194–203
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.