Vztah mezi intenzitou využívání krajiny a druhovou rozmanitostí/početností ptáků v Maďarsku

Verze PDF

Z hlediska biodiverzity či druhového bohatství nemusí opuštění či zanechání hospodaření na pozemku nutně vyústit ve ztráty, ale může mít pro ochranu vzácných a ohrožených druhů podobně nežádoucí účinky, jako intenzifikace hospodaření.

Využitelné výstupy: 
  • Počet zaznamenaných ptačích druhů na opuštěných vinicích zřídka přesáhl 7, na extenzivně a intenzivně obhospodařovaných vinicích činil v průměru 14. Extenzivně využívané vinice měly prokazatelně vyšší počty ptačích druhů, než ty intenzivně obdělávané či opuštěné. Opuštění, respektive zanechání hospodaření na vinici, nezpůsobilo prokazatelný pokles počtu druhů, zatímco zvýšení intenzity hospodaření na extenzivně obdělávané vinici se projevilo snížením početnosti a diverzity ve srovnání s extenzivně obhospodařovanými plochami.
  • Hustota drozda zpěvného, kosa černého a rehka domácího byla o více než 75 % nižší na intenzivně obdělávaných vinicích, než na těch extenzivně obhospodařovaných.
  • U pastvin se počet pozorovaných ptačích druhů mezi extenzivně a intenzivně obhospodařovanými lokalitami pohyboval okolo 13 druhů. Samotný rozdíl mezi „okraji“ a rozlohou opuštěných pastvin či hnojených lučních porostů však nebyl dostatečný pro vypozorování reprezentativních údajů.
  • Obecně pak extenzivně vypásané louky hostily větší rozmanitost druhů a obecně se na nich vyskytovaly větší počty jedinců daných druhů než na loukách intenzivně vypásaných a hnojených. Zajímavé je, že opuštěné pastviny obsahovaly mnohem více druhů (a jedinců) než extenzivně vypásané louky.
  • Brodiví ptáci: vodouš rudonohý, břehouš černoocasý a koliha se vyskytovali pouze na extenzivně obhospodařovaných pastvinách (byť v malých počtech).
  • Na intenzivně vypásaných pastvinách bylo možné pozorovat stejné druhy jako na extenzivně obhospodařovaných, ale v mnohem nižších počtech. Mezi jediné zde zaznamenávané početnější druhy patřili skřivan polní a bramborníček hnědý, ale i tak zde byly tyto druhy zaznamenávány v hustotách o 30 a 61 % nižších, než na extenzivně vypásaných loukách.
  • Zemědělci hospodařící na farmách o rozloze 100-300 hektarů v Maďarsku obvykle nepoužívají chemická hnojiva, protože se jim to nevyplatí. To je pravděpodobně jedna z hlavních příčin, proč si tu zemědělská půda udržela vysokou ptačí druhovou rozmanitost.
Grafické přílohy: 
Vztah mezi intenzitou využívání krajiny a druhovou rozmanitostí/početností ptáků v Maďarsku
Vztah mezi intenzitou využívání krajiny a druhovou rozmanitostí/početností ptáků v Maďarsku
Zdroj: 
Verhulst, J., Báldi, A., Kleijn, D., Relationship between land-use intensity and species richness and abundance of birds in Hungary, Agriculture, Ecosystems and Environment 104 (2004), pp.: 465–473
Zadal: 
Radomír Dohnal
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.