Významná motýlí území

Verze PDF

Na základě aktuálních údajů o ohrožených evropských motýlech bylo na evropském území v letech 2002 - 2003 vybráno 431 "Prime Butterfly Areas" - významných motýlích území, kde by měla být přednostně zajištěna ochrana stanovišť pro motýly. Území byla vybrána pro 34 ohrožených druhů, jejichž ohrožení spočívá buď v omezených populacích nebo v dramatickém úbytku početnosti v poslední době. Celkové rozloha PBAs zaujímá 1,8% rozlohy Evropy. Cílové druhy ubývají na jedné čtvrtině rozlohy PBAs a stav vhodných biotopů se neustále zhoršuje přesto, že 192 území (44% z celkové rozlohy PBAs) je chráněno národní legislativou. Hlavní ohrožení spočívají v zemědělské intenzifikaci, zalesňování, opuštění tradičního obhospodařování a v izolaci lokalit.

Využitelné výstupy: 

Z Červené knihy evropských motýlů publikované v roce 1999 vyplývá, že motýli značně ustoupili v rámci celé Evropy. Z 576 uvedených druhů je nějakým způsobem ohroženo 71 druhů (12% z celkového počtu), buď kvůli extrémní vzácnosti nebo kvůli dramatickému poklesu v krátké době. V letech 2002 – 2003 vybrali specialisté 431 tzv. "Prime Butterfly Areas" – významných motýlích území (PBAs) pro 34 cílových druhů, zaujímajících 1,8% rozlohy evropského území. Jedná se o prvotní výběr území významných pro ochranu motýlů, který probíhal na základě spolupráce se specialisty z jednotlivých evropských zemí. Výběr byl soustředěn na druhy, které splňují alespoň dvě ze tří kritérií: 1) areál druhu je omezen na Evropu, 2) druh je ohrožen podle Červené knihy evropských motýlů nebo Červeného seznamu IUCN, 3) druh je vyjmenován v dodatku II Bernské úmluvy a/nebo přílohách Směrnice EU „o stanovištích“. Jako PBA je vybráno území, které hostí významnou stálou populaci alespoň jednoho z cílových 34 druhů. Území jsou dvojího typu – 1) oddělená území, která podporují jeden nebo více cílových druhů, 2) širší oblasti (např. horské hřebeny, navazující údolí), kde se cílový druh vyskytuje v roztroušených populacích, které mohou fungovat jako jedna metapopulace. Cílem bylo pokrýt tři nevýznamnější populace každého druhu v každé zemi. Nejčastějšími druhy v PBAs jsou modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) a jasoň červenooký (Parnassius apollo). Cílové druhy ubývají na jedné čtvrtině rozlohy PBAs, stav vhodných biotopů se neustále zhoršuje přesto, že 192 území (44% z celkové rozlohy PBAs) je chráněno národní legislativou. V zemích EU je 53% z území rovněž chráněno v rámci soustavy Natura 2000. Hlavní ohrožení spočívají v zemědělské intenzifikaci, zalesňování, opuštění tradičního obhospodařování a v izolaci lokalit. Autoři navrhují tato doporučení – 1) chránit všechny PBAs podle národní legislativy, 2) chránit všechna PBAs podle legislativy EU (Směrnice o stanovištích), 3) zajistit adekvátní ochranu v zemích mimo EU, 4) zajistit odpovídající management v PBAs a též v okolní krajině, 5) zajistit další opatření pro ochranu širšího okolí PBAs a celých krajin pro zajištění životaschopných populací cílových druhů motýlů, 6) monitorovat populace cílových druhů a provést výzkum ohledně vhodných způsobů managementu, 7) revidovat legislativu EU a mezinárodní úmluvy ve světle nových poznatků o motýlech – Červená kniha evropských motýlů, 8) co nejdříve provést ucelenou revizi evropských PBAs.

Grafické přílohy: 
Umístění 431 "Prime Butterfly Areas" v Evropě (pro 34 cílových druhů)
Abundance cílovývh druhů v PBAs
Hlavní faktory ohrožující cílové druhy v PBAs (podle jednotlivých zemí)
Zdroj: 
van Swaay Ch.A.M., Warren M.S. 2006: Prime Butterfly Areas of Europe: an initial selection of priority sites for conservation. Journal of Insect Conservation 10: 5-11.
Zadal: 
Jiří Pokorný
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.