Vliv horizontálního a vertikálního gradientu na rozšíření saproxylických brouků v nížinném lese

Verze PDF

Prostorové rozmístění členovců v lesním prostředí je důležitým aspektem pro ochranu biodiverzity i pro management v lesích. Tato studie byla provedena pro lepší pochopení faktorů ovlivňujících rozšíření hmyzu v porostu. Pomocí odchytu do nárazových pastí bylo sledováno společenstvo saproxylických brouků v korunové úrovni i v podrostu a na okraji i uvnitř porostu v tvrdém luhu na jižní Moravě. Hlavní gradient v diverzitě saproxylických brouků byl nalezen mezi lesním okrajem a vnitřkem porostu. Výškový gradient byl méně výrazný. Výškové zastoupení jednotlivých druhů se ale lišilo mezi vnitřkem a okrajem porostu. Složení společenstva bylo ovlivněno zejména proměnnými vztahujícími se k otevřenosti porostu a množství slunečního záření. Zjištěná vysoká afinita saproxylických brouků k slunným podmínkám je pro jejich ochranu v nížinných lesích klíčová a podtrhuje význam aktivních opatření v chráněných nížinných lesích.

Využitelné výstupy: 

Prostorové rozmístění členovců v lesním prostředí je důležitým aspektem pro ochranu biodiverzity i pro management v lesích. Charakter výškové stratifikace hmyzu v lesích mírného pásma je značně proměnlivý a závisí na konkrétním prostředí. Typ sledovaného porostu, druhové složení stromového patra, věk a prostorová struktura, zapojenost, typ hospodaření atp. ovlivňují nejen přítomnost druhů hmyzu, ale i jejich prostorové rozmístění. Tato studie byla provedena pro lepší pochopení faktorů ovlivňujících rozšíření hmyzu v porostu. Pomocí odchytu do nárazových pastí bylo sledováno společenstvo saproxylických brouků v korunové úrovni i v podrostu a na okraji i uvnitř porostu v tvrdém luhu na jižní Moravě.   
Celkem bylo zaznamenáno 4739 jedinců 289 druhů saproxylických brouků. Rozmanitost byla nejméně o polovinu vyšší při lesním okraji než uvnitř porostu, bez ohledu na výškovou členitost. Na okraji porostu bylo nalezeno více druhů v úrovni keřového patra než v koruně, uvnitř porostu byl trend obrácený. 29 druhů (3112 jedinců) bylo běžných jak na okraji, tak i uvnitř porostu, zatímco 36 druhů (3359 jedinců) bylo běžných jak v koruně, tak v keřovém patru. Hlavní gradient v diverzitě saproxylických brouků byl nalezen mezi lesním okrajem a vnitřkem porostu. Výškový gradient byl méně výrazný. Výškové zastoupení jednotlivých druhů se ale lišilo mezi vnitřkem a okrajem porostu.
Složení společenstva bylo ovlivněno zejména proměnnými vztahujícími se k otevřenosti porostu a množství slunečního záření. V zapojeném porostu je více světla na jeho okraji než uvnitř a v korunovém patře spíš než v podrostu. Výsledky jsou v souladu s obecným povědomím, že saproxyličtí brouci často vyžadují slunné lesní biotopy. Charakter rozšíření dospělých brouků odpovídá výsledkům studie saproxylických brouků při ovipozici na lokalitě. Rozšíření a letová aktivita dospělců proto pravděpodobně odráží i nároky larev na mikrostanoviště. Vliv objemu mrtvého dřeva na složení společenstev nebyl zaznamenán. Vzhledem k tomu, že je objem mrtvého dřeva vyšší uvnitř porostu než na jeho okraji a v podrostu ve srovnání s korunou, je zřejmé, že je výskyt saproxylických brouků určován jinými činiteli, než je objem mrtvého dřeva.
Vertikální stratifikace saproxylických brouků v lesích je funkcí dostupnosti slunečního záření a otevřenosti porostu a je proto ovlivněna nejvíce prostorovou výstavbou porostu. Rozdíly ve struktuře a stromové dominantě mohou vysvětlit nesourodé a často protichůdné výsledky studií zabývajících se vertikální stratifikací hmyzu v lesích. Zjištěná vysoká afinita saproxylických brouků k slunným podmínkám je pro jejich ochranu v nížinných lesích klíčová a podtrhuje význam aktivních opatření v chráněných nížinných lesích.                

Grafické přílohy: 
Diverzita saproxylických brouků na sledované lokalitě
Zdroj: 
Vodka S., Cizek L. 2013: The effects of edge-interior and understorey-canopy gradients on thedistribution of saproxylic beetles in a temperate lowland forest. Forest Ecology and Management 304: 33-41.
Zadal: 
Jiří Pokorný
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.