Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

12. 3. 2020
Tým autorů studie na příkladu území typu vojenských újezdů otestoval, jaký vliv má na udržování přírodních travních stanovišť (louky, vřesoviště) přepásání divoce žij...
12. 3. 2020
Přírodní sukcesní trajektorie středoevropských lesních ekosystémů jsou málo probádány z důvodu absence dlouhodobých pozorování a všudypřítomným dopadům lidského vlivu v ...
12. 3. 2020
Autoři předkládané studie se zabývají mapováním druhů, které dokážou limitovat početnost populace invazivního slunéčka východního (H. axyridis) – jde tedy především o predátory a...
12. 3. 2020
Změny využití krajiny (způsobující úbytek, degradaci a fragmentaci přírodních stanovišť) jsou významnými antropogenními činiteli podmiňujícími změnu biodiversity. Autoři v této práci prezentuj...
12. 3. 2020
Autoři rozebírají a sumarizují dosavadní práce týkající se změn distribuce různých druhů obojživelníků v souvislosti s lidmi podmíněnou přeměnou krajiny. Porovnávali světové soubory dat týkaj...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.