Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

18. 8. 2016
Práce zaplňuje informační mezeru pro potenciální využití mechorostů jakožto druhů indikujících přítomnost starobylých porostů. Autoři vynesli data o distribuci na les vázaných mechorostů vůči mapě lesních porostů starších více než 200 let. Byly identifikovány dvě skupiny mechorostů charakteristické...
18. 8. 2016
Dynamiku společenstev saproxylických brouků určují především dva prolínající se aspekty: klima a činnost člověka. Teplota je řídícím faktorem metabolismu a nepřímo ovlivňuje rozšíření druhů, které je ve finále dáno dostupností vhodného habitatu. V případě saproxylických společenstev jde o...
17. 8. 2016
Bezhlavé využívaní přírodních zdrojů ústí v drastické změny prostředí dotčené krajiny a místní biodiverzity. Znalost přesných způsobů a mechanismů, jakými antropogenní činnost dopadá na habitaty a populace organismů, je zásadní pro tvorbu ochranného managementu. Autoři této práce se zaměřili na...
17. 8. 2016
V této studii autoři testují vliv různých druhů hnojení na obnovu vegetace a úspěšnost uchycení semenáčků dřevin na vytěžených rašeliništích ve Finsku. Všechny typy hnojení signifikantně zvýšily pokryvnost bylinného patra. Na hnojených plochách se zvýšila druhová bohatost a počet druhů byl...
17. 8. 2016
Analýza biologických markerů slouží jako včasné varování přítomnosti polutantů, protože se projeví dříve, než ekosystém postihnou nezvratné škody. Genotoxické vlivy polutantů se totiž mohou projevit v nižších koncentracích, než takových, které by způsobily výraznou cytotoxicitu (toxicitu buněk...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.