Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

18. 8. 2016
Obnova vegetace je nejvýraznějším indikátorem regenerace vytěžených rašelinišť, zatímco obnova půdních funkcí bývá v této souvislosti méně chápána. Vegetační sukcese má za následek odlišnosti v kvalitě rašeliny - z hlediska dostupnosti uhlíku. Aktivitu a funkční diverzitu půdního...
18. 8. 2016
Ačkoli jsou rašeliniště hlavní zásobárnou vázaného uhlíku a houby zase hrají významnou úlohu v jeho uvolňování, víme o struktuře společenstva hub na rašeliništích velmi málo. Autoři proto zkoumali strukturu tohoto společenstva podél gradientu přirozeně regenerující rašeliništní vegetace pomocí...
18. 8. 2016
V rámci jak developerské činnosti, tak ochranářského managementu je potřeba mít odhad toho, jak daný projekt ovlivní oblast do budoucna. K tomu jsou většinou zapotřebí empirická data. Tam, kde taková data nejsou k dispozici, lze využít počítačových simulací. Autorský tým zkoumal dopady...
18. 8. 2016
Práce formou rešeršního shrnutí prezentuje role houbových společensetv v ekosystému a uvádí 5 způsobů jak využít houby pro účely ochrany přírody.
18. 8. 2016
Práce shrnuje dotazníkového šetření napříč 24 členskými státy EU. Respondenty šetření bylo 242 vědců zainteresovaných v ekologii, ochraně a příbuzných oborech. Cílem šetření bylo identifikovat hlavní řídící faktory uplatňování soustavy Natura 2000. Srovnáním názorů širšího spektra odborníků autoři...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.