Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

28. 1. 2017
Dendrochronologie je metoda obecně užívaná k datování stáří dřeva a také vnějších vlivů, jež daný strom utvářely. Dendrochronologie se poslední tři dekády věnuje intenzívnímu studiu disturbanc...
28. 1. 2017
Stromové vývraty významným způsobem ovlivňují procesy formování půdy v lesích. Tato práce sleduje konkrétně přeměny sloučenín železa během pedogeneze.  
28. 1. 2017
Autoři kvantifikují podobu habitatů ohrožené třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) a to s ohledem na přítomnost vodohospodářských opatření.
28. 1. 2017
Autoři kvantifikují vývoj půdní morfologie v kontextu horského terénu a historie změn v porostech smrkového lesa. Byly testovány tři hypotézy: i) topografie je činitel, který má hlavní vliv na typ vegetace a půdy, zat...
28. 1. 2017
  Práce popisuje proměny společenství mechorostů, které rostou na kmenech jedle bělokoré a buku lesního v různých fázích rozkladu. Autoři sledovali především vliv pH, proto byly testovány následujíc...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.