Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

28. 1. 2017
Autoři kvantifikují podobu habitatů ohrožené třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) a to s ohledem na přítomnost vodohospodářských opatření.
28. 1. 2017
Autoři kvantifikují vývoj půdní morfologie v kontextu horského terénu a historie změn v porostech smrkového lesa. Byly testovány tři hypotézy: i) topografie je činitel, který má hlavní vliv na typ vegetace a půdy, zat...
28. 1. 2017
  Práce popisuje proměny společenství mechorostů, které rostou na kmenech jedle bělokoré a buku lesního v různých fázích rozkladu. Autoři sledovali především vliv pH, proto byly testovány následujíc...
28. 1. 2017
Práce popisuje změny v složení společenství mechorostů za posledních sto let bezzásahového režimu na jezerním ostrově Moricsala. Autoři se zaměřili také na rozdíly v morfologii jednotlivých druhů, jež jsou typické pro jimi...
28. 1. 2017
V posledních desetiletích působí na lužní lesy několik faktorů, které radikálně mění jejich charakter. Jedním z nejdůležitějších, je výrazné snížení frekvence záplav, způsobené...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.