Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

31. 10. 2013
Autoři se soustředili v první řadě na definování základních pojmů široké problematiky, a zhodnocení výhod integrativního přístupu pro lesnické hospodaření. Pro definici ekosystémového přístupu vyšli z definice, že se jedná o strategii pro integrovaný management půdy, vody a živých zdrojů...
31. 10. 2013
S postupujícím zahušťováním silniční sítě se fragmentace biotopů silniční infrastrukturou stává vážným ohrožením biodiverzity. Oblasti bez silniční infrastruktury nebo s nízkou intenzitou dopravy představují relativně nenarušené přírodní biotopy s fungujícími ekosystémy. Autoři navrhují, aby...
31. 10. 2013
Úsilí o ochranu druhů, které se vyznačují výraznými migračními tendencemi, představuje obrovskou výzvu v globálním měřítku. Podstatné je, že kriticky ohrožený druh, jako je například sajga tatarská, se nevyskytuje na stejných místech, jako v minulosti, a jeho budoucí výskyt bude velmi...
31. 10. 2013
Lesní ekosystémy v Evropě sehrávají celou řadu podstatných rolí. Zajišťují produkci dřeva (dřevní biomasy), spolupodílí se na ochraně přírody, zachování vodních zdrojů, omezení eroze nebo například rekreaci. Vysoká poptávka po obnovitelném zdroji učinila ze stávajících hospodářských velmi...
31. 10. 2013
V této studii testovali autoři hypotézu, že je dopravní hluk klíčovým faktorem a byly stanoveny tyto předpoklady: 1) druhová pestrost/početnost by měla dosáhnout maxima ve vzdálenosti od silnice, kde je nejnižší míra hluku, 2) vliv dopravního hluku na druhovou pestrost a početnost by měl být...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.