Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

1. 11. 2013
V současné ochranářské terminologii je běžná představa existence druhů, jejichž výskyt indikuje biologickou diverzitu prostředí, v němž žijí. Tyto „indikační“ druhy by měly odrážet změny v populačních procesech, distribuci a životaschopnosti ostatních druhů v lokálním i regionálním...
1. 11. 2013
Jedním z nejčastějších problémů, kterému musí ekologičtí pracovníci čelit, je překonat jakousi pomyslnou mezeru mezi jejich výzkumy a uvedením získaných výsledků do praxe. Studenti naproti tomu mají přístup do akademických databází a zároveň mohou design vlastních projektů konzultovat s ...
1. 11. 2013
Život obojživelníků je pod neustálým tlakem faktorů vnějšího prostředí. Řada z nich může mít na vývojový cyklus negativní vliv, ačkoliv ne nutně letální. Při synergickém působení však může docházet k multiplikaci účinku a rychlé reakci populace ať už ve formě přímé mortality dospělých...
31. 10. 2013
V této studii je vyhodnocen nový přístup k oceňování zelených ploch a prostranství v městské zástavbě, na konkrétním případu města Aalborg. Jednotlivé rezidence jsou zde v rámci realitní nabídky členěny podle míry dostupnosti a provázanosti se zelení, z hlediska její...
31. 10. 2013
Cílem této studie bylo posoudit vliv struktury zemědělské krajiny na predaci koroptve polní (Perdix perdix) liškou obecnou (Vulpes vulpes) a to během reprodukční sezóny. Index predace byl počítán podle nalezených zbytků z ulovených koroptví v blízkosti liščích nor (N= 165). Rozmístění...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.