Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

17. 10. 2013
Vážka rumělková (Sympetrum depressiusculum) je v Evropě zranitelným druhem s vysokým rizikem vymizení z volné přírody. Obývá zaplavované oblasti kolem řek, zatopené louky, čerstvě vzniklé tůně atp. Je specializována na dočasně vysychající stanoviště. Její specifické stanovištní nároky...
17. 10. 2013
Člověkem vytvořené druhotné vodní biotopy mohou zvýšit heterogenitu prostředí a vytvořit nabídku biotopů doplňujících přírodní vodní plochy. Druhová pestrost a početnost vážek byla sledována na tůních vzniklých poklesem (TVP) po důlní těžbě v hornoslezské uhelné pánvi na severní Moravě a v...
17. 10. 2013
Atlasy rozšíření druhů, tj. studie, které zahrnují prostorové mapování výskytu, jsou cennými nástroji pro monitoring změn biologické rozmanitosti. Cílem této studie bylo využít údaje o rozšíření jednotlivých druhů čolků z atlasů rozšíření a vysledovat z nich druhově specifické charakteristiky...
17. 10. 2013
Vojenské prostory představují území významně ovlivněná lidskou činností, ale mají významný ochranářský potenciál. V této studii je zkoumána ochranářská hodnota bývalých středně velkých vojenských prostorů na příkladu cévnatých rostlin a denních motýlů. Výsledky jsou porovnávány s ...
17. 10. 2013
Mezi biotopy, které v Evropě nejvíce ubývají, patří různé typy polopřirozených trávníků. Mnoho denních motýlů, kteří jsou na tyto biotopy vázaní, je v kontinentálním měřítku ohroženo. Pro svůj vývoj potřebují teplé a suché podmínky. Ačkoli tyto tradičně obhospodařované nelesní...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.