Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 10. 2013
Řehořovská požární nádrž je registrovaným významným krajinným prvkem z důvodu ochrany zde se rozmnožujících populací obojživelníků, a to zejména regionálně velmi vzácné ropuchy zelené (Bufo viridis). Dále se zde z ohrožených druhů vyskytují čolek horský (Triturus alpestris) a ropucha obecná (Bufo...
31. 10. 2013
Lokalita se nachází asi 17 km východně od Jihlavy a přibližně 500 metrů severně od okraje obce Arnolec. Zájmové území tvoří silně podmáčená a hospodářky nevyužívaná část výtopy rybníka, která je porostlá náletovými dřevinami. Zásahy zahrnovaly vykácení části náletových dřevin a vybudování jedné...
31. 10. 2013
Lokalita se nachází asi 6 km severozápadně od Velkého Meziříčí. Jedná se o trvale podmáčenou louku v blízkosti potoka Zátoka a těsně pod vodní plochou Ochoz. Výhradním vlastníkem pozemku je obec Lavičky. Lokalitu má od roku 2012 v bezúplatném užívání o.s. Mokřady-ochrana a management. Zájmové území...
31. 10. 2013
Lokalita se nachází asi 1 km JZ od obce Měšín v okrese Jihlava. Lokalita sestává z podmáčené a neobhospodařované části nivní louky zarůstající náletovými dřevinami, převážně olšemi. Opatření v roce 2012 zahrnovala kácení náletových dřevin na celkové ploše 520 m2 a ruční vybudování tří tůní o...
31. 10. 2013
V roce 2013 byl realizován první pokus o inkubaci jiker lipana podhorního ve speciálních schránkách umístěných v říčním korytě. Aktivita je součástí projektu na Podporu ohrožených autochtonních druhů ichtyofauny Českého Švýcarska. Tento způsob inkubace rybích jiker by měl být vhodnou metodou...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.