Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 1. 2014
Lokalita Nový Svět se nachází na okraji stejnojmenné osady asi 5 km západně od obce Český Rudolec v centrální části přírodního parku Česká Kanada. Jedná se o balvanitý pahorek – bývalou obecní pastvinu o rozloze necelé 3 ha, v současnosti s řídkým porostem borovice lesní a bohatou...
31. 1. 2014
V rámci grantového programu Kraje Vysočina na podporu různých aktivit směřujících k podpoře neziskových organizací v oblasti ochrany přírody byl v roce 2009 vyhlášen program Příroda Vysočiny, jehož cílem bylo podpořit aktivity v oblasti průzkumů biodiverzity na významných...
31. 1. 2014
V letech 2010 – 2011 byl v k.ú. Brtnice na Jihlavsku realizován městem Brtnice projekt  v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny s názvem Revitalizační opatření v...
1. 11. 2013
V roce 2012 proběhlo mapování toku Křinice s ohledem na výběr vhodných lokalit pro rozšíření populace mihule potoční (Lampetra planeri) do vyšších partií toku nad přehradu Obere Schleuse. Celkem bylo zmapováno cca 8 km toku a vybrán cca 1km úsek pro založení nové populace mihulí. Vybraný úsek pro...
31. 10. 2013
Cílem projektu bylo zachování a posílení původní populace topolu černého na území CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří v nivě řeky Labe mezi Ústím nad Labem a Hřenskem. Populace topolu černého je v tomto úseku velmi ohrožena vnějšími vlivy, které způsobily téměř zánik této dřeviny. Největší...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.