Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

24. 4. 2015
Mezi nejvzácnější druhy orchidejí v západních Čechách patří vemeníček zelený (Coeloglossum viride), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač kukačka (Orchis morio) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Lokality těchto druhů v CHKO Slavkovský les byly dlouhodobě poškozovány vyrýváním hlíz...
24. 4. 2015
Pastva ovcí na vřesovištích v NPP Křížky umožňuje přežívání cenných rostlinných formací a zamezuje nežádoucímu šíření travin. Snižuje však pokryvnost keříčkovitých rostlin, především vřesovce pleťového, a může společenstva významně obohacovat o nežádoucí živiny. Proto je nutné, aby zvířata nocovala...
24. 4. 2015
Pískovna Lžín leží 1 km západně od obce Lžín na Soběslavsku, její vjezd se nachází u silnice Lžín – Přehořov. V pískovně se nacházejí nepříliš kvalitní žlutohnědé až rezavohnědé písky miocénního stáří, místy proložené vrstvami štěrkopísků. V současné době probíhá pouze občasná těžba pro potřeby...
18. 2. 2014
Slaniska patří v rámci ČR k plošně velmi omezeným biotopům, rozšířeným v nejteplejších oblastech severních Čech a jižní Moravy. Jejich existence byla spjata s tradičními formami hospodařen...
18. 2. 2014
PP Dubová stráň se nachází na pravém břehu údolí Moravské Dyje severně od Dačic. Jedná se o zhruba 12 ha převážně listnatých porostů s hlavním zastoupením dubu letního. Jedná se o region...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.