Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

25. 8. 2015
Na plochách bývalých obecních pastvin a sadů u Ždánic na Moravě se dochovaly cenné xerotermní trávníky, na které je vázána široká paleta organismů. Vlajkovou skupinou jsou denní motýli, kterých se zde vyskytuje přes 80 druhů. Trávníky jsou pod tlakem invazního trnovníku akátu, který se zde...
22. 8. 2015
Systematické zpracování společenstev zooplanktonu ani makrozoobentosu rybníka Pařezitý není dosud známé. Dostupné údaje omezené na jednu sezónu (rok 2006) lze nalézt v návrhu plánu péče (Šorf a Stachová, 2006). Zadání dlouhodobého monitoringu Krajským úřadem Středočeského kraje tak lze považovat za...
17. 7. 2015
V letech 2005 a 2008 bylo v okrese Jindřichův Hradec vyhloubeno pět tůní na orné půdě a to ve dvou lokalitách. Účelem těchto akcí bylo zejména zvýšení biodiverzity vodních organizmů včetně vážek v těchto lokalitách. Na dvou zkoumaných lokalitách „polních“ tůní bylo celkově zjištěno 19 druhů vážek....
16. 7. 2015
Vliv rotační nátlakové pastvy ovcí a koz v oplůtcích na cévnaté rostliny a bezobratlé byl sledován na třech lokalitách v Českém krasu v období 2005 - 2011. Pastevní management obnovený na sledovaných lokalitách prokazatelně přispívá k zachování suchých trávníku a udržení vysoké druhové bohatosti...
12. 6. 2015
Významný krajinný prvek Veselá Hora u Sobůlek byl registrován v roce 2010, a to přes silný odpor místních obyvatel. Jejich zájmem zde bylo obnovit motokros, který na části bývalých třešňových sadů, pastvin a políček býval již od 70. let hlavní atrakcí a volnočasovým vyžitím v této malé jihomoravské...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.