Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 7. 2016
Revitalizace horského potoku Hučina u Černého Kříže na Stožecku spočívala v návratu napřímeného a zahloubeného úseku toku do revitalizovaného, přírodě blízkého koryta. Úsek toku dlouhý 1,2 kilometru byl navrácením do původního koryta a obnovou zvlněných meandrů prodloužen na výsledných 1672 metrů....
24. 4. 2016
Pro středoevropské říční nivy včetně zájmového území - nivy horní Lužnice - byla vždy charakteristická pestrá krajinná mozaika les/bezlesí a  široké spektrum vodních a mokřadních biotopů. Před kolonizací člověkem byl tento stav udržován velkými býložravci a abiotickými procesy (záplavy, eroze...
30. 10. 2015
Vrch „Ferdinandka“ se nachází při severozápadním okraji Příbrami v blízkosti průmyslové zóny. Vlastní zájmová lokalita má rozlohu přibližně 0,25 ha a odpovídá parcele č. 3286 katastrálního území Příbram. Tato plocha zahrnuje vrcholek kopce Ferdinandka. Jedná se o bývalou šachtu zaniklou již koncem...
15. 10. 2015
Úvod Přírodní památka Na Plachtě leží na jihovýchodním okraji Hradce Králové a v současné době je sevřená mezi městskou aglomeraci a komplex Novohradeckých lesů. Dnešní prostor PP Na Plachtě je dlouhodobě bezlesým územím, využívaným vojáky již od 19. století, tedy od dob Rakousko-Uherska. V...
27. 9. 2015
Jedná se o lokalitu cca 5 km jihozápadně od města Telče v k. ú. Kostelní Myslová. Jde o bývalou pískovnu zvětralého granitu, nyní je to registrovaný významný krajinný prvek. Lokalita hostí zejména zajímavé a vzácné druhy organismů obnažených den a mělkých pobřežních vod. Konkrétně se zde vyskytuje...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.