Prostorová a hnízdní aktivita orla skalního na Sicílii

Verze PDF

Orel skalní (Aquila chrysaetos) je široce známý a charizmatický dravec, který kdysi obýval většinu Evropy. U nás zcela vymizel, v posledních letech jeho početnost opět pozvolna narůstá díky vysazování uměle odchovaných jedinců. Znalost ekologických požadavků druhů je u takových reintrodukcí jedním ze základním předpokladů úspěšnosti. V případě orla skalního naprostá většina znalostí pochází ze studií ptáků v severní části areálu, zatímco z těch jižních informace téměř chybějí. Autoři článku rozšiřují dosud omezené znalosti o ekologických požadavcích orla skalního z jižní Evropy. Jejich výsledky zdůrazňují nutnost zachování současné struktury krajiny, která vzniká díky tradičním maloplošným formám hospodaření.

Využitelné výstupy: 
  • V době psaní článku žilo na Sicílii celkem posledních 16 párů orla skalního.
  • Kontinuální monitorování těchto ptáků v období 1990-2012 přineslo data k analýze charakteristik prostředí hnízdních teritorií.
  • Na úrovni teritorií (definovaných jako kružnice o poloměru 4 km se středem v hnízdě) je přítomnost hnízdních teritorií orlů pozitivně korelována s kopcovitostí krajiny a plochou orné půdy.
  • Na úrovni teritorií je přítomnost hnízdních teritorií orlů negativně korelována s plochou lesa.
  • Na úrovni celé krajiny je přítomnost orlů pozitivně korelována se svažitostí terénu.
  • Na úrovni celé krajiny je přítomnost orlů negativně korelována se stupněm aridity okolní krajiny a rozsahem lesních biotopů.
  • Modelování reprodukční úspěšnosti ukázalo pozitivní význam ročního srážkového úhrnu a negativní vliv rozsahu antropogenních ploch.
  • Výsledky zdůrazňují nutnost zachování současné struktury krajiny, vznikající díky tradičním maloplošným formám hospodaření. Jen takové části krajiny dokážou zajistit dostatečné množství potravy pro úspěšné udržení životaschopné populace orla skalního na Sicílii
Grafické přílohy: 
Prostorová a hnízdní aktivita orla skalního na Sicílii
Prostorová a hnízdní aktivita orla skalního na Sicílii
Prostorová a hnízdní aktivita orla skalního na Sicílii
Prostorová a hnízdní aktivita orla skalního na Sicílii
Prostorová a hnízdní aktivita orla skalního na Sicílii
Prostorová a hnízdní aktivita orla skalního na Sicílii
Prostorová a hnízdní aktivita orla skalního na Sicílii
Zdroj: 
Vittorio, M. D., & López-López, P. (2014). Spatial distribution and breeding performance of Golden Eagles Aquila chrysaetos in Sicily: implications for conservation. Acta Ornithologica, 49(1), 33-45.
Zadal: 
Michal Berec
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.