Nároky čolků na terestrický biotop jsou příčinou jejich odlišné početnosti

Verze PDF

Většina našich druhů obojživelníků tráví větší nebo menší část svého životního cyklu v terestrických biotopech. Na rozdíl od požadavků na vodní prostředí, v němž probíhá rozmnožování, však máme o nárocích na suchozemskou část života velmi mlhavou a nekompletní představu. Kolektiv finských přírodovědců se pokusil zmapovat nároky čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a čolka velkého (Triturus cristatus) v mimoreprodukčním období, aby vysledoval jejich biotopové preference a pokusil se jimi vysvětlit rozdíly v početnosti obou druhů.

Využitelné výstupy: 
  • Oba druhy čolků výrazně preferovaly lesní porosty s bohatou vegetací v podrostu.
  • Nejčastější výskyt byl zaznamenán v lesích vyššího věku v těsné blízkosti rozmnožovacích nádrží.
  • Běžný čolek obecný i vzácný čolek velký vykazovali podobné biotopové preference, čolek velký se ale výrazněji vyhýbá holinám.
  • Čolek velký také vyžaduje k ukrývání vyšší podíl nízké vegetace, obzvláště se zvyšující se vzdáleností od rozmnožovacích nádrží.
  • Práce ukazuje nezbytnost zachování požadované struktury vegetace v bezprostředním okolí nádrží, bez níž je přežívání druhu v terestrické fázi života nemožné.
Grafické přílohy: 
Nároky čolků na terestrický biotop jsou příčinou jejich odlišné početnosti
Nároky čolků na terestrický biotop jsou příčinou jejich odlišné početnosti
Nároky čolků na terestrický biotop jsou příčinou jejich odlišné početnosti
Nároky čolků na terestrický biotop jsou příčinou jejich odlišné početnosti
Nároky čolků na terestrický biotop jsou příčinou jejich odlišné početnosti
Nároky čolků na terestrický biotop jsou příčinou jejich odlišné početnosti
Zdroj: 
Vuorio, V., Tikkanen, O. P., Mehtätalo, L., & Kouki, J. (2015). The effects of forest management on terrestrial habitats of a rare and a common newt species. European Journal of Forest Research, 134(2), 377-388.
Zadal: 
Michal Berec
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.