Larvální vývoj žab a herbicidy

Verze PDF

Rostoucí početnost lidské populace vede k rostoucímu tlaku na vyšší produkci potravin a jejich kvalitu. V případě polních plodin by to nebylo možné bez použití umělých hnojiv a dalších přípravků, jejichž účelem je ochrana rostlin před škůdci a konkurenty. Aplikace těchto látek ale přináší řadu komplikací, neboť řada z nich je potencionálně toxická pro volně žijící rostliny a živočichy. Obzvláště rizikovou skupinou jsou společenstva vodních biotopů, do nichž se přebytečné přípravky na ochranu rostlin vyplavují ze zemědělské půdy. Zjišťování vlivu relevantních koncentrací je tak důležitou součástí ochranářské biologie. Jeden takový výsledek přinesla publikace německých biologů pod vedením Normana Wagnera. Ti si dali za cíl sledovat reakci larev dvou druhů žab na herbicid na bázi cycloxydimu Focus Ultra (používá se například při pěstování kukuřice), nikoliv v obvyklém režimu aplikace herbicidu jednorázově před začátkem růstu, ale v režimu opakované aplikace během vegetačního období. Výsledky ukazují, že při vyšších koncentracím může být opakovaná aplikace pro vývoj larev žab riziková.

Využitelné výstupy: 
  • Larvy žab druhů Discoglossus scovazzi a Xenopus laevis byly opakovaně ve všech sledovaných vývojových fázích vystavovány koncentracím herbicidu LC5 (0,01 a 0,5 mg a.i. l-1) a LC10 (0,05 a 1,0 mg a.i. l-1).
  • Nebyl zjištěn vliv herbicidu na velikost během metamorfózy a dobu vývoje.
  • Herbicid nezvyšoval množství zjištěných vývojových deformací.
  • Při koncentraci LC5 nebyla zjištěna vyšší mortalita larev, ani negativní klinické příznaky.
  • Při koncentraci LC10 již byly zjištěny narkotické efekty u všech vývojových stadií, což může v přirozených podmínkách vést ke snížené schopnosti odolávat predačnímu tlaku.
  • U D. scovazzi způsobila opakovaná expozice koncentracím LC10 nárůst mortality při metamorfóze, u X. laevis takový vliv zjištěn nebyl.
  • Výsledky ukazují na nutnost posuzování vlivu herbicidů individuálně na jednotlivé druhy.
Grafické přílohy: 
Larvální vývoj žab a herbicidy
Larvální vývoj žab a herbicidy
Larvální vývoj žab a herbicidy
Larvální vývoj žab a herbicidy
Larvální vývoj žab a herbicidy
Zdroj: 
Wagner, N., Lötters, S., Veith, M., & Viertel, B. (2015). narkotické
Zadal: 
Kateřina Kucírková
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.