Jaké druhy dřevin preferuje bobr?

Verze PDF

Bobr evropský (Castor fiber) je v druh, jehož početnost v posledních letech v České republice rychle roste. Se zvyšujícím se počtem bobrů roste i množství problémů, které jeho přítomnost v krajině přináší. Patří mezi ně kácení stromů v okolí vodotečí, přehrazování toků, narušování hrází rybníků a podobně. V práci byla studována jeho preference dřevin s cílem posoudit vhodnost území pro rozvoj populace bobra evropského. Podle autorů lze při udržování vhodné dřevinné skladby a dostatečného procentuálního zastoupeni jednotlivých druhů dřevin dosáhnout zmírnění tlaku bobří populace na hospodářské lesní porosty.

Využitelné výstupy: 
  • Byla studována preference dřevin na nelesních plochách v polesí Soutok (jižní Morava) v letech 2003 až 2005 s cílem posoudit vhodnost území pro rozvoj populace bobra evropského a jeho význam ve vztahu ke snižování škod v okolních hospodářských lesích.
  • Celkem bobr využíval 14 druhů dřevin o průměrech v intervalech od 0–10 cm do 191–200 cm.
  • Nejvíce bobr preferoval jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) (40,5 %), s průměrem v intervalu 0–10 cm, a vrbu (Salix spp.) s 31,7 %, v tloušťkovém intervalu 11–20 cm. Tyto dřeviny patří mezi dobře zmlazující.
  • Jeho činnost naopak negativně ovlivnila populaci jilmu vazu (Ulmus laevis), který je ohroženou dřevinou.
  • Významné je nízké zastoupeni topolů Populus spp. (7,9 %), což je ovlivněno lesnickým hospodařením.
  • Autoři se domnívají, že při udržování vhodné dřevinné skladby a dostatečného procentuálního zastoupeni jednotlivých druhů dřevin (ve prospěch vrb a topolů) lze dosáhnout potřebného zmírnění tlaku bobři populace na okolní hospodářské lesní porosty a tím i snížení potenciálních škod.
Grafické přílohy: 
Jaké druhy dřevin preferuje bobr?
Jaké druhy dřevin preferuje bobr?
Jaké druhy dřevin preferuje bobr?
Jaké druhy dřevin preferuje bobr?
Jaké druhy dřevin preferuje bobr?
Zdroj: 
Urban, J., Suchomel, J., & Dvořák, J. (2014). Contribution to the knowledge of woods preferences of European beaver (Castor fiber L. 1758) in bank vegetation on non-forest land in the forest district Soutok (Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 56(4), 289-294.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.