Mezinárodní sčítání vodních ptáků proběhne o víkendu 18. a 19. ledna 2014

Sčítání vodních ptáků proběhne v ČR na šesti stovkách lokalit.

Celosvětové sčítání vodních ptáků každoročně přináší důležité poznatky o početnosti ptactva i jejich reakci na měnící meteorologické podmínky různých zimních sezón. Ornitologická akce se koná na pěti kontinentech, v ČR sčítání vodních ptáků proběhne na šesti stovkách lokalit.
Fakulta životního prostředí ČZU ve dnech 18. a 19. ledna 2014 organizuje rozsáhlé sčítání zimujících vodních ptáků v České republice. Akce se koná každoročně v rámci Mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census), které organizuje Wetlands International, a to již od roku 1966. Toto sčítání koordinuje Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze. Při organizaci sčítání spolupracují i pobočky a kluby České společnosti ornitologické, některé základní organizace ČSOP  a skautské oddíly.
Hlavním cílem Mezinárodního sčítání vodních ptáků je sledování početnosti vodních ptáků a jejich změn. V současné době je Mezinárodní sčítání vodních ptáků organizováno ve více než 100 státech pěti kontinentů. V západní Palearktidě a jihozápadní Asii každoročně 11 000 dobrovolných spolupracovníků kontroluje přibližně 20 000 vodních a mokřadních lokalit, přičemž je sečteno cca 20 milionů jedinců 175 druhů vodních ptáků. Toto sčítání tak představuje nejstarší a patrně nejrozsáhlejší zoologický monitorovací projekt v celosvětovém měřítku.
V České republice, stejně jako v ostatních evropských státech, probíhá toto sčítání v polovině ledna, kdy se vodní ptáci shlukují ve velkých počtech s minimálními přelety a lze provést jejich téměř kompletní sečtení. Česká republika se do Mezinárodního sčítání vodních ptáků zapojuje již od počátku této akce, tedy od ledna 1966. V posledních letech (2007–2013) u nás probíhá sčítání každoročně na 590–663 lokalitách s cílem sečíst zimující vodní ptáky na co největším počtu vodních nádrží a toků po celém území. V dosavadní historii tohoto sčítání (1966–2013) bylo u nás na 1 133 lokalitách zaznamenáno celkově 98 druhů vodních a mokřadních ptáků.
 
Výsledky sčítání v lednu 2013
V lednu 2013 proběhlo Mezinárodní sčítání vodních ptáků v ČR na 637 lokalitách a bylo při něm zjištěno 59 druhů ptáků v celkovém počtu rekordních 242 293 exemplářů.
Nejpočetnějším druhem byla v roce 2013 kachna divoká (Anas platyrhynchos), jež řádově přesahovala početnost ostatních nejhojnějších druhů, dále následovala husa běločelá (Anser albifrons), lyska černá (Fulica atra), husa polní (Anser fabalis) a kormorán velký (Phalacrocorax carbo). Nejhojnější druhy, tedy zastižené na největším počtu sledovaných úseků, byly zjištěny v tomto pořadí: kachna divoká (Anas platyrhynchos), volavka popelavá (Ardea cinerea), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), labuť velká (Cygnus olor) a morčák velký (Mergus merganser).
 
Vliv počasí
Letošní sčítání proběhne obdobně jako vloni v podmínkách postupného ochlazování, které může zajímavým způsobem ovlivnit distribuci zimujících vodních ptáků.
Povětrnostními podmínkami jsou ovlivněny mnohé druhy vodních a mokřadních ptáků. V mírných zimách jsou u nás zjišťovány vyšší počty racků, volavek a některých druhů kachen (např. kopřivek obecných a lžičáků pestrých). Naopak v tuhých zimách u nás narůstají například počty labutí velkých, skorců vodních a severských kachen morčáků velkých a hoholů severních. U některých druhů kachen dochází i k vnitrodruhovým přesunům, kdy se v případě tuhých zim citlivější samice stěhují více k jihu.
Překvapením loňského roku byly rekordní počty tzv. „mořských kachen“, tedy u těch druhů, které obvykle zimují na otevřeném moři. V lednu 2013 bylo u nás zjištěno 90 jedinců poláka kaholky a 115 jedinců turpana hnědého, jejichž počty v posledních desetiletích na pobřeží Evropy výrazně klesají. Letošní sčítání tedy může přinést údaje o tom, zda skutečně nedochází k přesunu těchto druhů do vnitrozemí Evropy.
 
Kormorán velký
Zvýšená pozornost bude letos opět věnována zimujícím kormoránům velkým, jejichž počty budou zjišťovány i na pravidelných nocovištích. Počty kormorána velkého u nás dosáhly svého vrcholu v letech 2008–2010, kdy zde zimovalo cca 11 000–14 000 jedinců. V letech 2011–2013 se počet zimujících kormoránů stabilizoval mezi 10 000–11 000 jedinci. Některé dříve obsazené lokality jsou již částečně opouštěny, ale kormoráni se k nelibosti rybářů mohou objevovat ve vyšších počtech na nových lokalitách. Získání co nejpřesnějších údajů o počtu kormoránů velkých je nezbytným předpokladem ke zhodnocení vlivu kormoránů na populace a společenstva ryb.
 
Nepůvodní druhy
Stále častěji se i v době zimování na našem území objevují i nepůvodní šířící se druhy, jako jsou např. berneška velká (Branta canadensis), husice nilská (Alopochen aegyptiacus), kachnička karolínská (Aix sponsa) a kachnička mandarinská (Aix galericulata).
 
Dlouhodobé změny početnosti zimujících vodních ptáků
Výsledky Mezinárodního sčítání vodních ptáků na území České republiky v letech 1966–2013 byly využity při analýze trendů početnosti zimujících vodních ptáků na našem území.
Bylo zjištěno, že převážná většina zimujících druhů na území České republiky přibývá (23 z 37 druhů). Ubývajících druhů bylo zjištěno pouze šest. Mezi přibývajícími druhy najdeme rybožravé ptáky, husy, kachny i racky. Nárůst početnosti byl prokázán jak u druhů s centrem areálu jižně od našich hranic (např. volavka bílá, kopřivka obecná), tak u druhů se severským, arktickým nebo boreálním rozšířením (např. husa běločelá, morčák bílý).
Jednou z nejvíce narůstajících skupin vodních ptáků zimujících ve střední Evropě jsou bezpochyby husy. V chladnějších zimních sezónách se husy přesouvají na slovenská, případně rakouská a maďarská zimoviště a v mírných zimách naopak počet zimujících severských husí narůstá na jihomoravských lokalitách (zejména na vodní nádrži Nové Mlýny). Výsledky z České republiky byly využity i v celoevropské studii odhadující počet zimujících i hus v Evropě. Odhad počtu všech druhů hus v roce 2010 (5,03 milionu jedinců) představuje poměrně výrazný nárůst oproti předchozímu odhadu z ledna 1993 (3,10 milionu).
Uvedené analýzy výsledků sčítání zimujících vodních ptáků v České republice i ostatních oblastech Evropy dokládají význam pravidelného monitoringu populací vodních ptáků.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
koordinátorka Mezinárodního sčítání vodních ptáků v ČR
tel. 606 357741
Doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.
koordinátor Monitoringu vodních ptáků v České republice
tel. 602 664084
 
Zdroj: Tisková zpráva Katedry ekologie Fakulty životního prostředí ČZU, www.waterbirdmonitoring.cz

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.