Konference Říční krajina 2017 – Předběžný program

27. - 29. 4. Praha

Pořádá: Koalice pro řeky a Fórum ochrany přírody

Místo konání: Česká Zemědělská Univerzita Praha, Suchdol

 

Čtvrtek 27.4.

10:00 - 10:15 Zahájení

10:15 - 10:40 Měkotová, J.; Poštulka, Z.; Pithart D.: Vzpomínka na prof. Otokara Štěrbu

11:20 - 12:30 Blok 1.: Ekologický stav vodních toků a aluvií.

Melichar, V.: Stav a perspektiva vlajkových mokřadních druhů cévnatých rostlin v ramsarských lokalitách Poodří, Litovelské Pomoraví a Mokřady dolního Podyjí.

Merta, L.: Stav populací velkých lupenonožců ve vybraných mokřadech mezinárodního významu

Křesina, J. (Beleco, z.s.):  Mapování vážek a ryb v ramsarských mokřadech aluviálního typu

Pithart, D. a kol. (Beleco, z.s): Hodnocení ekologického stavu ramsarských mokřadů (nejen) aluviálního typu

Havlíková, P. (AOPK ČR): Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky v letech 2002 a 2014

Kolar, V. (Entomologický ústav AVČR): Vodní brouci vázaní na štěrkopísčité lavice

13:30 - 15:00 Blok 2: Problematika toků a povodí z hlediska sucha

Pařil, P. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta): Vysychavé toky – mnoho stran různých mincí

Novotná, J. (Geotest Brno): Ochrana a obnovitelný rozvoj mokřadů v ČR - pohled hydrogeologa

Vrána, P. (Český rybářský svaz): Vliv teplotních a srážkových extrémů na rybářské revíry ČRS a jejich obsádku

Vaculín, O. (Agpol): Srážko-odtokový model -nástroj modelování efektu krajinných prvků.

15:30 - 17:00 Blok 3: Revitalizace říčních systémů

Dušek, J. (Beleco, z.s.): Studie proveditelnosti revitalizace toků významných pro perlorodku říční.

Just, V.: Aktuální poznámky ke správě vodních toků a revitalizacím.

Karlík, V. (Koalice pro řeky): Adaptační opatření v lesních povodích

Večer: Společenský raut 

 

Pátek 28.4.

9:00 - 9:20 Koptík, J.; Pithart, D. (Juniperia, z.s., Beleco, z.s.): Niva horní Lužnice - od vrbové džungle k pestré aluviální krajině.

9:20 - 11:00 Blok 4: Výzvy, možnosti a překážky realizace revitalizace říčních rystémů. 

Matějka, J. (SFŽP ČR):  Možnosti podpory přírodně blízkých protipovodňových opatření z OPŽP 

Další přednášky v jednání
30-40 min. diskuse

12:00 -13:00 Přestávka na oběd

13:00 - 17:00 Exkurze: Realizace revitalizačních akcí prováděných magistrátem hl.m.Prahy – Šárecký potok, Rokytka. Provádí ing.Martin Sucharda.

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.