Budování nových ekosystémů? Funkční diverzita na příkladu zelených střech.

Verze PDF

Autoři vyhodnotili druhovou rozmanitost a funkční diverzitu rostlinstva 57 střech se zelení, aby stanovili jejich ekosystémovou hodnotu a navrhli možnosti jejího vylepšení.
Vhodně zvolenou skladbou vysazovaných rostlin na střechy je možné výrazně zvýšit funkční diverzitu, a tím i nabídku ekosystémových služeb „zelených střech“, coby nových prvků městských ekosystémů.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři naklastrovaly 57 rozsáhlých „systémů“ zelených střech a na základě jejich typizovaného rozlišení stanovili tři základní kategorie (charakterizované počtem indikátorových druhů) a atributy.
  • 22 zelených střech spadalo do kategorie 1., tedy typu „Sedum“ (tj. rozchodník, prokazatelně do této kategorie přináleželo 8 druhů), ačkoliv obsahovaly především sukulentní typy mělce kořenících rostlin (v průměru 5 cm).
  • Druhová bohatost této kategorie byla prokazatelně nižší než u typů 2 a 3 (8,2 ± 2,32).
  • Druhou kategorií byly střechy „Dianthus-Thymus“ (tj. hvozdík-tymián), do které spadalo 27 zelených střech. Tato kategorie byla ale mnohem diverzifikovanější. Vegetace byla vysazena na substrátu do hloubky okolo 9 cm. Druhová bohatost byla vyšší, činila (22,3 ± 8,43) se 17 druhy prokazatelně spojenými s tímto typem.
  • Třetí kategorií byl typ „Linaria-Galium“ (tj. lnice – svízel), jež obsahoval na 30 indikátorových druhů s téměř úplnou absencí sukulentních druhů. Výsadba měla charakter trsů a hloubka výsadbového substrátu se prokazatelně nelišila od kategorie 2.
  • Analýza zaměřená na funkční diverzitu potvrdila, že FDpg je na všech střechách pozitivně korelována s druhovým bohatstvím v místě (rs=0,96, p<0,001).
  • Rozsáhlé systémy zelených střech jako modelového příkladu nově utvořených městských ekosystémů nabízejí řadu ekosystémových služeb. Tato nabídka je pozitivně korelována s funkční diverzitou vysázených rostlin. Autoři doložili, že nejmenší ekosystémové služby zprostředkovává typ poměrně frekventovaný (první kategorie, tedy „Sedum“).
Grafické přílohy: 
Budování nových ekosystémů? Funkční diverzita na příkladu zelených střech.
Budování nových ekosystémů? Funkční diverzita na příkladu zelených střech.
Budování nových ekosystémů? Funkční diverzita na příkladu zelených střech.
Zdroj: 
Van Mechelen, C., Van Meerbeek, K., Dutoit, T., Hermy, M., Functional diversity as a framework for novel ecosystem design: The example of extensive green rous, Landscape and Urban Planning 136 (2015), pp.: 165–173
Zadal: 
Radomír Dohnal
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.