Biotopové nároky evropských obojživelníků rozmnožujících se v periodických vodních nádržích

Verze PDF

Periodické vodní nádrže jsou nezbytným předpokladem výskytu řady druhů evropských obojživelníků. Na jejich existenci závisí schopnost obojživelníků předat své geny dalším generacím, neboť v nich probíhá rozmnožovací fáze životního cyklu. V případě malých periodických vodních nádrží může být jejich význam v krajině podceňován a jejich zánik může unikat pozornosti. Díky absenci rybích predátorů tyto lokality také často hostí vyšší druhovou diverzitu vodních živočichů než permanentní vodní nádrže. Zároveň mohou periodické vodní plochy zvyšovat konektivitu vodních biotopů v krajině. Stejně jako řada dalších typů biotopů jsou i periodické vodní plochy v krajině ubývajícím prvkem. Kolektiv maďarských herpetologů se proto rozhodl prozkoumat biotopové nároky obojživelníků využívajících periodické vodní nádrže ve dvou pohořích v severním Maďarsku v oblasti, v níž je dosud vliv člověka poměrně malý. Výsledky ukazují u většiny druhů výraznější význam charakteristik vodního prostředí než prostředí terestrického.

Využitelné výstupy: 
  • V kopcovitém zalesněném terénu pohoří Pilis a Visegrád zjišťovali autoři výskyt obojživelníků na 133 lokalitách.
  • Výskyt 10 druhů obojživelníků a druhové diverzity obojživelníků na lokalitách byl srovnáván se 6 sledovanými charakteristikami nádrží (plocha hladiny, hloubka, hloubka sedimentu, pokryvnost vegetace, zastínění, nadmořská výška) a podílem 4 typů terestrického biotopu v okolí 50 m od nádrže.
  • Pro výskyt většiny druhů obojživelníků byl zjištěn výraznější význam charakteristik vodního prostředí než prostředí terestrického, u ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana štíhlého (Rana dalmatina) a čolka obecného (Lissotriton vulgaris) je výskyt determinován pouze faktory vodního prostředí.
  • Zatímco většina druhů preferuje periodické vodní nádrže s větší plochou hladiny (a tedy s větší délkou hydroperiody), skokan hnědý (Rana temporaria) preferuje menší nádrže s malou hloubkou (často vyjeté koleje od lesních strojů) a vykazuje také ze všech zkoumaných druhů nejvýraznější požadavky na suchozemské prostředí.
Grafické přílohy: 
Biotopové nároky evropských obojživelníků rozmnožujících se v periodických vodních nádržích
Biotopové nároky evropských obojživelníků rozmnožujících se v periodických vodních nádržích
Biotopové nároky evropských obojživelníků rozmnožujících se v periodických vodních nádržích
Biotopové nároky evropských obojživelníků rozmnožujících se v periodických vodních nádržích
Biotopové nároky evropských obojživelníků rozmnožujících se v periodických vodních nádržích
Zdroj: 
Vági, B., Kovács, T., Băncilă, R., Hartel, T., & Anthony, B. P. (2013). A landscape-level study on the breeding site characteristics of ten amphibian species in Central Europe. Amphibia-Reptilia, 34(1), 63-73.
Zadal: 
Michal Berec
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.